Idite naprijed da biste pristupili predloženim rezultatima

  Što su to naknade za usluge Airbnb-a?

  Napomena: ovaj članak ne odnosi se na smještaje kategorije Airbnb Luxe za koje vrijede posebna pravila.

  Pri potvrdi rezervacije naplaćujemo naknadu za usluge kojom se pokrivaju troškovi funkcioniranja Airbnba te troškovi razvoja platforme i usluga koje pružamo, poput podrške korisnicima 0 – 24.

  Naknade za rezervacije smještaja

  Kod rezervacija smještaja imamo dvije različite strukture naknade za usluge: u prvom slučaju naknadu plaćaju i domaćini i gosti, a u drugom samo domaćini.

  1. Naknada koju plaćaju i domaćini i gosti

  Ta je struktura naknade najuobičajenija. Dio naknade za usluge oduzima se od iznosa domaćinove isplate, a drugi se dio naplaćuje gostima.

  Naknada za usluge koju plaća domaćin

  Većina domaćina plaća naknadu za usluge u iznosu od 3 %, no postoji mogućnost da domaćini smještaja kategorije Airbnb Plus, domaćini smještaja u Italiji i domaćini koji primjenjuju superstroge uvjete otkazivanja moraju platiti nešto više. Kod izračuna ove naknade uzima se podzbroj koji čine cijena noćenja, naknada za čišćenje i naknada za dodatne goste (ako ih ima), ali bez Airbnbovih naknada i poreza. Iznos naknade automatski se uzima od domaćinove isplate.

  Ako želite vidjeti koliko iznosi naknada za neku rezervaciju:

  1. Otvorite Povijest transakcija na stranici airbnb.com.
  2. Pored rezervacije koju želite pregledati odaberite kod rezervacije.
  3. U rubrici Isplata pronaći ćete stavku Naknada za usluge Airbnba.

  Naknada za usluge koju plaćaju gosti

  Većina gostiju plaća naknadu za usluge koja iznosi manje od 14,2 % od podzbroja koji čine cijena noćenja, naknada za čišćenje i naknada za dodatne goste (ako ih ima), ali bez Airbnbovih naknada i poreza. Točan iznos naknade računa se na temelju brojnih čimbenika pojedine rezervacije, a gosti ga mogu vidjeti prije ugovaranja rezervacije na stranici za plaćanje.

  2. Naknada koju plaća samo domaćin

  Cjelokupan iznos naknade za usluge oduzima se od domaćinove isplate, a gosti ne plaćaju nikakvu naknadu za usluge Airbnba.

  Naknada koju plaća samo domaćin obično iznosi 14 – 16 %, a obavezni su je plaćati hoteli i još neki domaćini. Ona je obavezna i za domaćine koji su povezani s našom platformom putem softvera, osim ako je najveći broj njihovih smještaja u SAD-u, Kanadi, na Bahamima, u Meksiku, Argentini, Tajvanu ili Urugvaju. Postoji mogućnost da domaćini smještaja kategorije Airbnb Plus i domaćini koji primjenjuju superstroge uvjete otkazivanja moraju platiti nešto više. Naknada za usluge koju plaćaju domaćini smještaja u kontinentalnom dijelu Kine iznosi 10 %.

  Naknade za Airbnb doživljaje

  Naknada za usluge koju plaća domaćin

  Domaćinima doživljaja naplaćujemo naknadu za usluge od 20 %. Iznos te naknade izračunava se na temelju cijene doživljaja i automatski se oduzima od domaćinove isplate. Za određene društveno korisne doživljaje ne naplaćujemo tu naknadu.

  Naknada za usluge koju plaćaju gosti

  Trenutačno gostima ne naplaćujemo naknadu za usluge za rezerviranje doživljaja.

  Naplata PDV-a na naknade za usluge

  Ovisno o zakonima koji su na snazi na određenoj lokaciji, postoji mogućnost da ćemo domaćinima i gostima naplatiti i PDV na naknadu za usluge. U tom će slučaju PDV već biti uključen u prikazani iznos naknade za usluge.

  Jeste li dobili potrebnu pomoć?

  Slični članci