Idite naprijed da biste pristupili predloženim rezultatima

  Airbnb-ova pravila za sadržaj

  Objavljivanjem sadržaja na Airbnb-u pristajete na to da ćete poštovati ova pravila. Zadržavamo pravo da u cijelosti ili djelimično uklonimo bilo koji sadržaj koji krši ova pravila, naše Uslove korišćenja usluge, naše Standarde zajednice, naša Pravila o recenzijama, ili iz bilo kojeg drugog razloga prema sopstvenom nahođenju.

  U slučaju ponovljenog ili ozbiljnog kršenja pravila, možemo suspendovati ili trajno deaktivirati naloge odgovornih osoba.

  Sadržaj možete da prijavite direktno, a možete se i obratiti nama da biste prijavili sadržaj za koji smatrate da krši ova pravila.

  Sljedeći sadržaji nijesu dozvoljeni na Airbnb-u:

  • Sadržaj kreiran isključivo u svrhu oglašavanja ili drugi komercijalni sadržaj, uključujući logotipe, linkove ili nazive preduzeća
  • Nepoželjna pošta, neželjeni kontakt ili sadržaj koji se više puta dijeli i predstavlja smetnju
  • Sadržaj koji podržava ili promoviše nezakonite ili štetne aktivnosti ili koji je seksualno eksplicitan, nasilan, napadan, prijeteći ili uznemiravajući
  • Sadržaj diskriminatorne prirode (za više informacija pročitajte naša Antidiskriminacijska pravila)
  • Pokušaji lažnog predstavljanja (predstavljanje kao druga osoba, korisnik ili subjekt, uključujući lažni nastup u ime Airbnb-a)
  • Sadržaj koji je nezakonit ili koji krši prava druge osobe ili subjekta, uključujući prava intelektualne svojine i prava na privatnost
  • Sadržaj koji sadrži privatne ili povjerljive podatke druge osobe, uključujući sadržaj koji je dovoljan za utvrđivanje lokacije smještaja

  Saznajte više o Airbnb-ovim pravilima za sadržaj i korona virusu.

  Kršenja pravila

  U nastavku su navedeni primjeri kršenja pravila koji se odnose na konkretan tip sadržaja:

  Naslovi smještaja

  • Naslovi smještaja koji uključuju informacije koje nijesu relevantne za tip smještaja, stil ili doživljaj
  • Naslovi smještaja koji uključuju simbole ili emotikone

  Stranice smještaja ili profila

  • Smještaji i profili koji navode lažne, netačne i obmanjujuće informacije, kao i informacije koje navode na pogrešne zaključke

  Centar za zajednicu

  • Sadržaji koji tematski ne pripadaju u neku raspravu, u kojima se ne postavlja pitanje niti se nudi odgovor na neko od pitanja koja su dio šire diskusije
  • Provociranje ili ponovljeno napadanje članova zajednice

  Recenzije

  • Recenzije koje su pristrasne ili ukazuju na mogućnost iznude/podsticaja, sukoba interesa ili direktne konkurencije
  • Recenzije koje ne sadrže relevantne informacije o domaćinu ili gostu, smještaju ili doživljaju mogu biti uklonjene. Recenzije koje sadrže uglavnom nevažne informacije takođe bi mogle biti uklonjene, ali samo ako u njima nema relevantnih informacija koje bi mogle pomoći drugim korisnicima pri donošenju odluke o ugovaranju rezervacije.

  Saznajte više o Airbnb-ovim pravilima o recenzijama i o tome kako Airbnb posreduje u sporovima oko recenzija.

  Prilagođeni URL-ovi

  Jeste li dobili potrebnu pomoć?