Idite naprijed da biste pristupili predloženim rezultatima

  Sve što treba da znate o programu AirCover za domaćine

  Sveobuhvatna zaštita. Ovo osiguranje je uvijek uključeno i besplatno. Samo na Airbnb-u.
  Autor: Airbnb, objavljeno 11. maj 2022.
  Video (5 min)
  Ažurirano 6. maj 2022.

  Posebnosti

  • AirCover za domaćine uključuje Zaštitu domaćina od oštećenja u iznosu od 1 milion USD i Osiguranje domaćina od odgovornosti u iznosu od 1 milion USD

  • Zaštita od oštećenja obuhvata zaštitu od gubitka prihoda, novu zaštitu od oštećenja koja prouzrokuju kućni ljubimci, troškove detaljnog čišćenja i još mnogo toga

  Naši domaćini su srce i duša Airbnb-a. Vaše mišljenje je ključno za naš rad i upravo su nas vaši komentari naveli da kreiramo AirCover za domaćine.

  Rekli ste nam da vam je potrebna veća zaštita, kao i brz, jednostavan postupak nadoknade. Šta ako gost puši u vašem smještaju, pa je zbog toga neophodno posebno čišćenje? Šta ako je pas kojeg je gost doveo oštetio vašu sofu? 

  Uz Aircover za domaćine možete ugošćavati bez brige. Osim zaštite od odgovornosti u iznosu od 1 milion USD, AirCover za domaćine proširuje zaštitu od oštećenja u iznosu od 1 milion USD koju smo ranije nudili domaćinima, s dodatnim pokrićem za oštećenja koja uzrokuju kućni ljubimci, za dubinsko čišćenje i još mnogo toga.

  Zaštita od oštećenja u iznosu do 1.000.000 USD

  Ako gost ikad ošteti vaš smještaj ili imovinu tokom boravka ugovorenog putem Airbnb-a, AirCover za domaćine vam nudi zaštitu od oštećenja u iznosu od 1 milion USD. Već ste bili zaštićeni u slučaju da vam gost uništi tepih čašom crvenog vina, a sada vas kroz prošireno osiguranje štitimo i kada mačka koju je gost doveo pocijepa vaše zavjese.

  Prošireno osiguranje obuhvata:

  • Zaštitu od oštećenja koja prouzrokuju kućni ljubimci: Ne brinite – oštećenja koja prouzrokuju četvoronožni gosti su pokrivena
  • Zaštitu u slučaju detaljnog čišćenja: Nadoknađujemo vam nepredviđene troškove čišćenja, kao što je uklanjanje mirisa cigareta ako gost puši u vašem smještaju
  • Zaštitu od gubitka prihoda: AirCover za domaćine nadoknađuje izgubljeni prihod ako otkažete potvrđene Airbnb rezervacije zbog štete koju su prouzrokovali gosti
  • Rok za podnošenje prijava od 14 dana: Ako gosti prouzrokuju oštećenje, imate rok od 14 dana od odjave gosta da zatražite nadoknadu – čak nije važno ni da li su novi gosti već došli
  • Brzu nadoknadu: Brzo ćete dobiti nadoknadu za štetu koju gost prouzrokuje – obično u roku od dvije sedmice
  • Brže praćenje statusa zahtjeva za Super domaćine: Sada dobijate prioritetno raspoređivanje i bržu isplatu nadoknada

  Ako treba da zatražite nadoknadu, samo pošaljite zahtjev za AirCover za domaćine našem Centru za posredovanje. Kada pošaljete zahtjev, obavijestićemo gosta o tome šta je oštećeno ili šta nedostaje. Gost ima rok od 24 sata da plati iznos koji tražite. Ako odbije da plati cjelokupan iznos ili ne odgovori, moći ćete da uključite Airbnb podršku.

  Saznajte više o Zaštiti domaćina od oštećenja

  Osiguranje domaćina od odgovornosti u iznosu do 1.000.000 USD.

  Osiguranje od odgovornosti se odnosi na domaćine u rijetkim slučajevima kada se gost povrijedi ili dođe do oštećenja ili krađe njegove imovine dok boravi u vašem smještaju. Uključene su i osobe koje vam pomažu u ugošćavanju, kao što su pomoćni domaćini i osoblje zaduženo za čišćenje, tako da možete da se osjećate sigurno dok ugošćavate na Airbnb-u.

  Osiguranje domaćina od odgovornosti vas štiti ako se utvrdi da ste zakonski odgovorni za:

  • Tjelesnu povredu gosta (ili drugih)
  • Oštećenje ili krađu imovine koja pripada gostu (ili drugima)
  • Oštećenje koje gost (ili drugi) prouzrokuje u zajedničkim prostorima, kao što su hodnici zgrade i obližnji objekti

  Ako želite da podnesete zahtjev, otvorite naš obrazac za prijavu štete za osiguranje od odgovornosti. Informacije će biti poslate našem pouzdanom osiguravaču koji će dodijeliti vaš zahtjev predstavniku. Riješiće vaš zahtjev u skladu sa uslovima polise osiguranja.

  Ako ste domaćin doživljaja, zaštićeni ste našim Osiguranjem od odgovornosti za doživljaje.

  Saznajte više o Osiguranju domaćina od odgovornosti

  AirCover za domaćine je nastao zahvaljujući vašim predlozima. Posvećeni smo tome da djelujemo u skladu sa vašim komentarima i preporučujemo vam da nastavite da dijelite svoje mišljenje sa nama.

  Zaštita domaćina od oštećenja, Osiguranje domaćina od odgovornosti i Osiguranje od odgovornosti za doživljaje ne odnose se na domaćine koji nude smještaj preko kompanije Airbnb Travel, LLC ni na domaćine u kontinentalnoj Kini i Japanu, gde važe Plan zaštite domaćina u Kini, Osiguranje domaćina u Japanu i Osiguranje za zaštitu doživljaja u Japanu. Zaštita domaćina od oštećenja nije povezana sa Osiguranjem domaćina od odgovornosti.

  Imajte na umu da su sva ograničenja pokrića prikazana u USD i da postoje drugi uslovi, odredbe i izuzeci.

  Moguće je da su se informacije sadržane u ovom članku promijenile od trenutka objavljivanja.

  Posebnosti

  • AirCover za domaćine uključuje Zaštitu domaćina od oštećenja u iznosu od 1 milion USD i Osiguranje domaćina od odgovornosti u iznosu od 1 milion USD

  • Zaštita od oštećenja obuhvata zaštitu od gubitka prihoda, novu zaštitu od oštećenja koja prouzrokuju kućni ljubimci, troškove detaljnog čišćenja i još mnogo toga

  Airbnb
  11. maj 2022.
  Da li je ovo bilo korisno?