Idite naprijed da biste pristupili predloženim rezultatima

  Novi i poboljšani AirCover za domaćine

  Sveobuhvatna zaštita. Ovo osiguranje je uvijek uključeno i besplatno. Samo na Airbnb-u.
  Autor: Airbnb, objavljeno 11. maj 2022.
  Članak (4 min)
  Ažurirano 17. nov 2022.

  AirCover za domaćine pruža sveobuhvatnu zaštitu pri svakom objavljivanju smještaja na Airbnb-u. Sada uključuje još bolju zaštitu zahvaljujući verifikaciji identiteta gostiju, provjeri rezervacija, zaštiti od oštećenja u iznosu od 3 miliona USD, zaštiti vaših dragocjenosti, kao i zaštiti parkiranih automobila i brodova u vašem objektu.

  Verifikacija identiteta gosta

  Povjerenje naše zajednice zasniva se na saznanju da su i domaćini i gosti oni za koje se predstavljaju. Proširujemo verifikaciju identiteta na sve goste koji rezervišu smještaj u 35 najtraženijih zemalja i regiona na Airbnb-u, što predstavlja 90% svih rezervacija. Početkom 2023. godine, verifikaciju identiteta ćemo proširiti na cijeli svijet i tako obuhvatiti 100% naših rezervacija.

  Nastavićemo da provjeravamo podatke o svim gostima u SAD prije njihovog prvog boravka i provjeravaćemo da li su svi gosti koji rezervišu na određenim listama za nadgledanje ili sankcije.

  U okviru naše proširene verifikacije identiteta gostiju, izmijenili smo neke uslove za instant rezervaciju. Saznajte više

  Saznajte više o verifikaciji identiteta gostiju

  Tehnologija provjere rezervacija

  U SAD i Kanadi pokrećemo sopstvenu tehnologiju provjere rezervacija, što doprinosi smanjenju organizovanja zabava koje remete mir i oštećenja imovine. Testirali smo provjeru rezervacija u Australiji i utvrdili da je organizovanje neovlašćenih zabava palo za oko procijenjenih 35% tokom probnog perioda.

  Našom tehnologijom za provjeru se procjenjuje oko 100 faktora u vezi sa rezervacijom i blokiraju se određene rezervacije kako bi se smanjila mogućnost organizovanja zabava koje remete mir i oštećenje imovine. Planiramo da to proširimo na sve rezervacije širom svijeta do početka 2023. godine.

  Više detalja o tehnologiji za provjeru rezervacija

  Bolja zaštita od oštećenja

  Već više od decenije Airbnb nudi vodeću zaštitu od oštećenja za naše domaćine. Danas u AirCover za domaćine dodajemo sljedeće mjere zaštite:

  • Zaštita od oštećenja u vrijednosti od 3 miliona USD: Utrostručujemo zaštitu od oštećenja sa 1 milion USD na 3 miliona USD, pokrivajući i vaš dom i njegov sadržaj.
  • Zaštita umjetničkih djela i dragocjenosti: Štitimo širok spektar umjetničkih djela, nakita i kolekcionarskih predmeta koji se mogu popraviti ili zamijeniti po procijenjenoj vrijednosti ako se oštete.
  • Zaštita automobila i brodova: Pružamo zaštitu od oštećenja za automobile, brodove i druga plovila koja parkirate ili skladištite uz svoj objekt.

  Novi vidovi zaštite su dodatak funkcijama koje su već uključene u AirCover za domaćine:

  • Danonoćna linija za bezbjednost: Ako se ikada osjetite ugroženo, putem naše aplikacije u bilo koje doba dana ili noći samo jednim dodirom možete da pristupite posebno obučenim agentima službe za bezbjednost.
  • Zaštita od oštećenja koja prouzrokuju kućni ljubimci: Mi plaćamo štetu koju nanesu četvoronožni gosti.
  • Nadoknada za dubinsko čišćenje: Nadoknađujemo dodatne usluge čišćenja koje su potrebne nakon odjave gosta, kao što je profesionalno čišćenje tepiha.
  • Zaštita od gubitka prihoda: Nadoknađujemo vam izgubljeni prihod ako otkažete potvrđene rezervacije na Airbnb-u zbog oštećenja koje prouzrokuje gost.
  Saznajte više o Zaštiti domaćina od oštećenja

  Pojednostavljeni postupak nadoknade

  Rekli ste nam da je postupak nadoknade previše komplikovan. Na osnovu vaših komentara, pojednostavili smo postupak nadoknade.

  Ako gost ošteti vaš smještaj ili imovinu, možete da posjetite naš Centar za posredovanje i pošaljete zahtjev za nadoknadu u svega nekoliko koraka, a zatim jednostavno pratite postupak od slanja do isplate. Vaš zahtjev ćemo prvo poslati gostu. Ako gost ne odgovori ili ne plati u roku od 24 sata, možete se obratiti službi za korisnike kako biste riješili problem.

  Štetu koju vam uzrokuju gosti nadoknađujemo brzo, obično u roku od dvije sedmice. Super domaćini takođe dobijaju prioritetnu podršku i bržu isplatu nadoknada.

  Osiguranje domaćina od odgovornosti u iznosu od 1 milion USD

  Osiguranje domaćina od odgovornosti, koje je dio AirCover-a za domaćine, štiti vas u rijetkim slučajevima kad je gost povrijeđen ili mu je imovina oštećena ili ukradena prilikom boravka u vašem smještaju. U ovo pokriće uključene su i osobe koje vam pomažu s ugošćavanjem, kao što su pomoćni domaćini i osoblje za čišćenje.

  Osiguranje domaćina od odgovornosti vas štiti ako se utvrdi da ste zakonski odgovorni za:

  • Tjelesnu povredu gosta (ili drugih)
  • Oštećenje ili krađu imovine koja pripada gostu (ili drugima)
  • Oštećenje koje gost (ili drugi) prouzrokuje u zajedničkim prostorima, kao što su hodnici zgrade i obližnji objekti

  Ako želite da podnesete zahtjev, samo otvorite naš obrazac za osiguranje od odgovornosti. Poslaćemo informacije koje navedete našem nezavisnom pouzdanom osiguravaču koji će vaš zahtjev dodijeliti predstavniku. Riješiće vaš zahtjev u skladu sa uslovima polise osiguranja.

  Ako ste domaćin doživljaja, zaštićeni ste našim Osiguranjem od odgovornosti za doživljaje.

  Saznajte više o Osiguranju domaćina od odgovornosti

  Nadogradnje programa AirCover za domaćine inspirisane su vašim doprinosom pa vas podstičemo da i dalje dijelite svoje mišljenje s nama.

  Saznajte više o zimskom izdanju Airbnb-a za 2022. godinu

  Usluge koje pruža AirCover za domaćine,kao što su Zaštita domaćina od oštećenja, Osiguranje domaćina od odgovornosti i Osiguranje od odgovornosti za doživljaje ne pokrivaju one domaćine koji nude smještaj ili doživljaje u Japanu, gdje se primjenjuju Osiguranje domaćina u Japanu i Osiguranje organizatora doživljaja od odgovornosti u Japanu, kao ni domaćine koji nude smještaj putem kompanije Airbnb Travel LLC. Za domaćine koji su nudili smještaje ili doživljaje u kontinentalnoj Kini važi Plan za zaštitu domaćina u Kini. Zaštita domaćina od oštećenja nije povezana s Osiguranjem domaćina od odgovornosti. Imajte na umu da postoje drugi uslovi, odredbe i izuzeci.

  Ako pružate usluge ugošćavanja u Ujedinjenom Kraljevstvu, polisu Osiguranja domaćina od odgovornosti potpisuje Zurich Insurance PLC, dok usluge ugovaranja i zaključenja ugovora za domaćine u Ujedinjenom Kraljevstvu bez dodatnih troškova pruža Airbnb U.K. Services Limited, imenovani predstavnik kompanije Aon U.K. Limited, koga je ovlastila i koga reguliše Uprava za finansijsko poslovanje. FCA registarski broj kompanije Aon je 310451. Ovo možete da provjerite tako što ćete posjetiti Registar finansijskih usluga ili ako pozovete FCA na +44 0800-111-6768. Proizvodi osiguranja koje je ugovorila kompanija Airbnb U.K. Services Limited su regulisani proizvodi. FPAPC374TP

  Moguće je da su se informacije sadržane u ovom članku promijenile od trenutka objavljivanja.

  Airbnb
  11. maj 2022.
  Da li je ovo bilo korisno?