Idite naprijed da biste pristupili predloženim rezultatima

  Novi i poboljšani AirCover za domaćine

  Sveobuhvatna zaštita. Uvijek je uključen i uvijek besplatan. Samo na Airbnb-u.
  Autor: Airbnb, objavljeno 11. maj 2022.
  Materijal za čitanje od 5 min.
  Ažurirano 21. jul 2023.

  Verifikacija identiteta gosta

  Tehnologija provjere rezervacija

  Bolja zaštita od oštećenja

  Pojednostavljeni postupak nadoknade

  Airbnb
  11. maj 2022.
  Da li je ovo bilo korisno?