REZIME OSIGURANJA

Osiguranje domaćina u Japanu

REZIME OSIGURANJA

Osiguranje domaćina u Japanu

Šta je Osiguranje domaćina u Japanu?

Osiguranje domaćina u Japanu pokriva slučajeve u kojima domaćin* snosi odgovornost ili druge troškove u vezi s povredama drugih osoba ili oštećenjem imovine drugih osoba zbog iznajmljivanja stambenog prostora putem Airbnb platforme, kao i slučajeve u kojima domaćin snosi štetu zbog oštećenja svoje imovine koje je uzrokovano boravkom gosta*. U slučajevima kada je imovina domaćina oštećena zbog boravka gosta, pokriće iz osiguranja će važiti kada domaćin i gost ne mogu međusobno da riješe spor i domaćin kontaktira Airbnb.

Osiguranje domaćina u Japanu je program osiguranja za koje odgovornost preuzima društvo Sompo Japan Insurance Inc.

Domaćini ne moraju da plaćaju premije osiguranja da bi ostvarili korist od programa Osiguranja domaćina u Japanu.

Pogledajte sljedeće informacije o pokriću koje pruža Osiguranje domaćina u Japanu.

Šta je Osiguranje domaćina u Japanu?

Osiguranje domaćina u Japanu pokriva slučajeve u kojima domaćin* snosi odgovornost ili druge troškove u vezi s povredama drugih osoba ili oštećenjem imovine drugih osoba zbog iznajmljivanja stambenog prostora putem Airbnb platforme, kao i slučajeve u kojima domaćin snosi štetu zbog oštećenja svoje imovine koje je uzrokovano boravkom gosta*. U slučajevima kada je imovina domaćina oštećena zbog boravka gosta, pokriće iz osiguranja će važiti kada domaćin i gost ne mogu međusobno da riješe spor i domaćin kontaktira Airbnb.

Osiguranje domaćina u Japanu je program osiguranja za koje odgovornost preuzima društvo Sompo Japan Insurance Inc.

Domaćini ne moraju da plaćaju premije osiguranja da bi ostvarili korist od programa Osiguranja domaćina u Japanu.

Pogledajte sljedeće informacije o pokriću koje pruža Osiguranje domaćina u Japanu.

Šta je Osiguranje domaćina u Japanu?

Osiguranje domaćina u Japanu pokriva slučajeve u kojima domaćin* snosi odgovornost ili druge troškove u vezi s povredama drugih osoba ili oštećenjem imovine drugih osoba zbog iznajmljivanja stambenog prostora putem Airbnb platforme, kao i slučajeve u kojima domaćin snosi štetu zbog oštećenja svoje imovine koje je uzrokovano boravkom gosta*. U slučajevima kada je imovina domaćina oštećena zbog boravka gosta, pokriće iz osiguranja će važiti kada domaćin i gost ne mogu međusobno da riješe spor i domaćin kontaktira Airbnb.

Osiguranje domaćina u Japanu je program osiguranja za koje odgovornost preuzima društvo Sompo Japan Insurance Inc.

Domaćini ne moraju da plaćaju premije osiguranja da bi ostvarili korist od programa Osiguranja domaćina u Japanu.

Pogledajte sljedeće informacije o pokriću koje pruža Osiguranje domaćina u Japanu.

Period osiguranja

Ovaj period osiguranja tekućeg programa osiguranja traje od 31. jula 2023. do 31. jula 2024. godine.

Period osiguranja

Ovaj period osiguranja tekućeg programa osiguranja traje od 31. jula 2023. do 31. jula 2024. godine.

Period osiguranja

Ovaj period osiguranja tekućeg programa osiguranja traje od 31. jula 2023. do 31. jula 2024. godine.

Obim i uslovi


Obim i uslovi podnošenja zahtjeva za Osiguranje domaćina u Japanu

Obim i usloviObim i uslovi podnošenja zahtjeva za Osiguranje domaćina u Japanu

Obim i usloviObim i uslovi podnošenja zahtjeva za Osiguranje domaćina u Japanu
Naknada štete napravljene u objektu koji je vlasništvo domaćina
U skladu s važećim odredbama, uslovima i izuzecima, Osiguranje domaćina u Japanu će biti isplaćeno za uništavanje smještaja* i lične imovine u vlasništvu domaćina* koja je nastala boravkom gosta*. Pokriće osiguranja za štetu nastalu u smještaju koji domaćin iznajmljuje ili koji mu je povjeren na upravljanje može se ostvariti u okviru dodatnih pokrića opisanih odmah u nastavku.

Naknada za odgovornost domaćina za povredu ili štetu na imovini
Osiguranje domaćina u Japanu takođe pokriva domaćine za odgovornost koju snose za povredu ili štetu na imovini koje je pretrpio gost ili neka druga osoba tokom boravka gosta u smještaju koji je rezervisan putem Airbnb platforme i koji je uzrokovan iznajmljivanjem stambenog prostora.*

Naknada za troškove koje snosi domaćin u slučaju plaćanja odštete drugim osobama za rješavanje nezgoda koje uključuju povrede ili štetu na imovini
U slučajevima kada domaćin snosi troškove zbog plaćanja koje je dužan izvršiti za rješavanje nezgode koja uključuje tjelesne povrede ili štetu na imovini za gosta ili druge osobe, Osiguranje domaćina u Japanu može podnijeti zahtjev za pokriće troškova koje je domaćin imao. Da bi pokriće moglo da se primijeni, nezgoda mora biti prouzrokovana obavljanjem djelatnosti iznajmljivanja stambenog prostora i mora se dogoditi tokom boravka gosta u smještaju koji je rezervisan putem Airbnb platforme. Svako gore opisano pokriće podliježe važećim odredbama, uslovima i izuzecima polise Osiguranja domaćina u Japanu.

1. Smještaj ko ji pokriven

Osiguranje domaćina u Japanu se odnosi na smještaj koji domaćin posjeduje, iznajmljuje ili koji je povjeren na upravljanje firmi za iznajmljivanje stambenog prostora.

(*) Smještaj označava objekte koji su odobreni u skladu sa Zakonom o hotelijerstvu, certifikovani su u skladu s Nacionalnim zakonom o posebnim strateškim zonama ili su prijavljeni u skladu sa Zakonom o stambenom smještaju, ili druge objekte u kojima se obavljaju slične djelatnosti smještaja, pod uslovom da su ispunjeni svi uslovi koji slijede:

 • Objekti su u vlasništvu domaćina, domaćin ih iznajmljuje ili su mu povjereni na upravljanje;
 • Objekti su objavljeni na Airbnb veb sajtu; i
 • Objekti su rezervisani i koristila ih je osoba koja je pristala na Airbnb-ove uslove pružanja usluge i koja je koristila Airbnb-ov veb sajt. Smještajni kapaciteti uključuju mobilne domove, autobuse, automobile za kampovanje, kuće na drvetu i druge objekte koji su parkirani i koriste se kao smještajni kapaciteti. Brodovi i plovila su takođe uključeni ako se koriste kao smještajni kapaciteti.


 • 2. Domaćin/domaćini

  (*) Domaćini su osobe koje se bave djelatnošću iznajmljivanja stambenog prostora i to objavljuju, koje imaju dozvolu za to ili su ovlašćene na neki drugi način u skladu s važećim zakonom.

  3. Gost/gosti

  (*) Gosti su korisnici usluge iznajmljivanja stambenog prostora, uključujući one koje je korisnik pozvao i one koji zajednički koriste uslugu iznajmljivanja stambenog prostora.

  (*) Djelatnost iznajmljivanja stambenog prostora je hotelijerska djelatnost utvrđena Zakonom o hotelijerstvu (Zakon br. 138 iz 1948. godine), djelatnost definisana Nacionalnim zakonom o posebnim strateškim zonama (Zakon br. 107 iz 2013. godine) ili djelatnost iznajmljivanja smještaja utvrđena Zakonom o iznajmljivanju stambenog prostora (Zakon br. 65 iz 2017. godine), ili druga slična djelatnost iznajmljivanja smještaja, kao i sve aktivnosti koje se provode unutar ili izvan takvog smještaja, a koje su povezane s gore navedenim uslugama.
  Naknada štete napravljene u objektu koji je vlasništvo domaćina
  U skladu s važećim odredbama, uslovima i izuzecima, Osiguranje domaćina u Japanu će biti isplaćeno za uništavanje smještaja* i lične imovine u vlasništvu domaćina* koja je nastala boravkom gosta*. Pokriće osiguranja za štetu nastalu u smještaju koji domaćin iznajmljuje ili koji mu je povjeren na upravljanje može se ostvariti u okviru dodatnih pokrića opisanih odmah u nastavku.

  Naknada za odgovornost domaćina za povredu ili štetu na imovini
  Osiguranje domaćina u Japanu takođe pokriva domaćine za odgovornost koju snose za povredu ili štetu na imovini koje je pretrpio gost ili neka druga osoba tokom boravka gosta u smještaju koji je rezervisan putem Airbnb platforme i koji je uzrokovan iznajmljivanjem stambenog prostora.*

  Naknada za troškove koje snosi domaćin u slučaju plaćanja odštete drugim osobama za rješavanje nezgoda koje uključuju povrede ili štetu na imovini
  U slučajevima kada domaćin snosi troškove zbog plaćanja koje je dužan izvršiti za rješavanje nezgode koja uključuje tjelesne povrede ili štetu na imovini za gosta ili druge osobe, Osiguranje domaćina u Japanu može podnijeti zahtjev za pokriće troškova koje je domaćin imao. Da bi pokriće moglo da se primijeni, nezgoda mora biti prouzrokovana obavljanjem djelatnosti iznajmljivanja stambenog prostora i mora se dogoditi tokom boravka gosta u smještaju koji je rezervisan putem Airbnb platforme. Svako gore opisano pokriće podliježe važećim odredbama, uslovima i izuzecima polise Osiguranja domaćina u Japanu.

  1. Smještaj koji je pokriven

  Osiguranje domaćina u Japanu se odnosi na smještaj koji domaćin posjeduje, iznajmljuje ili koji je povjeren na upravljanje kompanijama za iznajmljivanje stambenog prostora.

  (*) Smještaj označava objekte koji su odobreni u skladu sa Zakonom o hotelijerstvu, sertifikovani u skladu s Nacionalnim zakonom o posebnim strateškim zonama ili prijavljeni u skladu sa Zakonom o stambenom smještaju, ili druge objekte u kojima se obavljaju slične djelatnosti smještaja, pod uslovom da su ispunjeni svi uslovi koji slijede:

 • Objekti su u vlasništvu domaćina, domaćin ih iznajmljuje ili su mu povjereni na upravljanje;
 • Objekti su objavljeni na Airbnb veb sajtu; i
 • Objekti su rezervisani i koristila ih je osoba koja je pristala na Airbnb-ove uslove pružanja usluge i koja je koristila Airbnb-ov veb sajt. Smještajni kapaciteti uključuju mobilne domove, autobuse, automobile za kampovanje, kuće na drvetu i druge objekte koji su parkirani i koriste se kao smještajni kapaciteti. Brodovi i plovila su takođe uključeni ako se koriste kao smještajni kapaciteti.

 • 2. Domaćin/domaćini

  (*) Domaćini su osobe koje se bave djelatnošću iznajmljivanja stambenog prostora i to objavljuju, koje imaju dozvolu za to ili su ovlašćene na neki drugi način u skladu s važećim zakonom.

  3. Gost/gosti

  (*) Gosti su korisnici usluge iznajmljivanja stambenog prostora, uključujući one koje je korisnik pozvao i one koji zajednički koriste uslugu iznajmljivanja stambenog prostora.

  (*) Djelatnost iznajmljivanja stambenog prostora je hotelijerska djelatnost utvrđena Zakonom o hotelijerstvu (Zakon br. 138 iz 1948. godine), djelatnost definisana Nacionalnim zakonom o posebnim strateškim zonama (Zakon br. 107 iz 2013. godine) ili djelatnost iznajmljivanja smještaja utvrđena Zakonom o iznajmljivanju stambenog prostora (Zakon br. 65 iz 2017. godine), ili druga slična djelatnost iznajmljivanja smještaja, kao i sve aktivnosti koje se provode unutar ili izvan takvog smještaja, a koje su povezane s gore navedenim uslugama.

  Pokriće osiguranja

  Gornja granica koja se primjenjuje tokom perioda osiguranja je 100.000.000 JPY po nezgodi uz neke izuzetke.

  Pokriće osiguranja

  Gornja granica koja se primjenjuje tokom perioda osiguranja je 100.000.000 JPY po nezgodi uz neke izuzetke.

  Pokriće osiguranja

  Gornja granica koja se primjenjuje tokom perioda osiguranja je 100.000.000 JPY po nezgodi uz neke izuzetke.

  Izuzeća od pokrića  Glavne stavke koje nijesu obuhvaćene Osiguranjem domaćina u Japanu (klauzule koje se odnose na naknadu štete na imovini u vlasništvu domaćina)

  Izuzeća od pokrića  Glavne stavke koje nijesu obuhvaćene Osiguranjem domaćina u Japanu (klauzule koje se odnose na naknadu štete na imovini u vlasništvu domaćina)

  Izuzeća od pokrića  Glavne stavke koje nijesu obuhvaćene Osiguranjem domaćina u Japanu (klauzule koje se odnose na naknadu štete na imovini u vlasništvu domaćina)
  Stavke koje nijesu uključene u objavu smještaja:

  • valuta, novac, plemeniti metal u obliku poluga, novčanice ili vrijednosni papiri.
  • Zemljište, voda ili bilo koju druga supstanca u ili na zemljištu. Međutim, ovo se ne odnosi na poboljšanja zemljišta koja se sastoji od pejzažnog vrtlarstva, puteva i trotoara (ali se odnosi na bilo koje dodatno zemljište ili zemljište ispod takvog objekta) ili vodu koja se nalazi unutar bilo kojeg zatvorenog rezervoara, bilo kojeg cjevovoda ili bilo koje druge opreme za preradu.
  • Životinje, uključujući, ali ne ograničavajući se na stoku i kućne ljubimce.
  • Drveće i usjevi.
  • Plovila, avioni, svemirske letjelice i sateliti. Međutim, ovo se ne odnosi na bilo koje plovilo koje nije u primarnoj upotrebi i koje se koristi kao smještaj.
  • Vozila. Međutim, ovo se ne odnosi na bilo koje vozilo koje nije u primarnoj upotrebi i koje se koristi kao smještaj.
  • Podzemni rudnici ili rudarska okna ili bilo koji objekat unutar takvih rudnika ili okana.
  • Brane i nasipi.
  • Objekat u tranzitu.
  • Prenosne i distribucijske vodove koji se nalaze preko 305 metara od smještaja.


  • Glavni slučajevi u kojima se novac od osiguranja ne isplaćuje:
  • rat, upotreba sile od strane druge zemlje, revolucija, rušenje vlade, građanski rat, oružana pobuna ili drugi slični incidenti ili neredi.
  • Šteta uzrokovana zračenjem, eksplozijom ili drugom štetom usljed nuklearne reakcije ili raspada atomskih jezgara materijala nuklearnog goriva ili materijala nuklearnog izvora, radioaktivnog elementa, radioizotopa ili materijala kontaminiranog takvim materijalom, ili nesreća koja se može tome pripisati, isključujući nuklearne reakcije ili nuklearno raspadanje atomskih jezgara radioizotopa za medicinsku, naučnu ili industrijsku upotrebu.
  • Terorizam.
  • Stvarna ili potencijalna zloupotreba otrovnih bioloških ili hemijskih materija.
  • Šteta nastala prije ili nakon boravka gosta u smještaju koji je rezervisan putem Airbnb platforme.
  • Šteta uzrokovana namjernim nedoličnim ponašanjem ili grubom nepažnjom domaćina.
  • itd.
  Stavke koje nijesu uključene u objavu smještaja:

 • valuta, novac, plemeniti metal u obliku poluga, novčanice ili vrijednosni papiri.
 • Zemljište, voda ili bilo koju druga supstanca u ili na zemljištu. Međutim, ovo se ne odnosi na poboljšanja zemljišta koja se sastoji od pejzažnog vrtlarstva, puteva i trotoara (ali se odnosi na bilo koje dodatno zemljište ili zemljište ispod takvog objekta) ili vodu koja se nalazi unutar bilo kojeg zatvorenog rezervoara, bilo kojeg cjevovoda ili bilo koje druge opreme za preradu.
 • Životinje, uključujući, ali ne ograničavajući se na stoku i kućne ljubimce.
 • Drveće i usjevi.
 • Plovila, avioni, svemirske letjelice i sateliti. Međutim, ovo se ne odnosi na bilo koje plovilo koje nije u primarnoj upotrebi i koje se koristi kao smještaj.
 • Vozila. Međutim, ovo se ne odnosi na bilo koje vozilo koje nije u primarnoj upotrebi i koje se koristi kao smještaj.
 • Podzemni rudnici ili rudarska okna ili bilo koji objekat unutar takvih rudnika ili okana.
 • Brane i nasipi.
 • Objekat u tranzitu.
 • Prenosne i distribucijske vodove koji se nalaze preko 305 metara od smještaja.

 • Glavni slučajevi u kojima se novac od osiguranja ne isplaćuje:

 • rat, upotreba sile od strane druge zemlje, revolucija, rušenje vlade, građanski rat, oružana pobuna ili drugi slični incidenti ili neredi.
 • Šteta uzrokovana zračenjem, eksplozijom ili drugom štetom usljed nuklearne reakcije ili raspada atomskih jezgara materijala nuklearnog goriva ili materijala nuklearnog izvora, radioaktivnog elementa, radioizotopa ili materijala kontaminiranog takvim materijalom, ili nesreća koja se može tome pripisati, isključujući nuklearne reakcije ili nuklearno raspadanje atomskih jezgara radioizotopa za medicinsku, naučnu ili industrijsku upotrebu.
 • Terorizam.
 • Stvarna ili potencijalna zloupotreba otrovnih bioloških ili hemijskih materija.
 • Šteta nastala prije ili nakon boravka gosta u smještaju koji je rezervisan putem Airbnb platforme.
 • Šteta uzrokovana namjernim nedoličnim ponašanjem ili grubom nepažnjom domaćina.
 • itd.
 • Glavni slučajevi u kojima se novac od osiguranja ne isplaćuje (klauzule koje se odnose na nadoknadu štete i troškova koje je domaćin imao)


  • Rat, upotreba sile od strane druge zemlje, revolucija, rušenje vlade, građanski rat, oružana pobuna ili drugi slični incidenti ili neredi.
  • Šteta uzrokovana zračenjem, eksplozijom ili drugom štetom usljed nuklearne reakcije ili raspada atomskih jezgara materijala nuklearnog goriva ili materijala nuklearnog izvora, radioaktivnog elementa, radioizotopa ili materijala kontaminiranog takvim materijalom, ili nesreća koja se može tome pripisati, isključujući nuklearne reakcije ili nuklearno raspadanje atomskih jezgara radioizotopa za medicinsku, naučnu ili industrijsku upotrebu.
  • Šteta uzrokovana namjernim neprimjerenim ponašanjem domaćina.
  • Troškovi ili odgovornost prema rođacima koji žive s domaćinima, osim u slučajevima kada domaćin snosi odgovornost ili troškove za potrebna plaćanja takvim rođacima za štetu na smještaju koji je domaćin iznajmio ili za čije je upravljanje zadužen.
  • Troškovi ili odgovornost koji proizilaze iz fizičkog invaliditeta koji su nastali zaposlenima domaćina dok su radili za njih.
  • U slučajevima kada postoji poseban sporazum o naknadi štete između domaćina i druge osobe, odgovornost se utvrđuje takvim sporazumom.
  • Troškovi za nesreće ili odgovornost uzrokovane otpadnim vodama ili emisijama.
  • Troškovi za nesreće ili odgovornost koji proizilaze iz profesionalnog rada advokata, registrovanih stranih advokata, ovlašćenih javnih računovođa, poreskih računovođa, arhitekata, projektanata, istraživača zemljišta i stanovanja, sudskih pisara, administrativnih pisara, veterinara ili drugih sličnih lica.
  • Troškovi za nesreće koje se mogu pripisati ili odgovornost koja proizlazi iz posjedovanja, korišćenja ili upravljanja letjelicom, automobilima ili plovilom ili vozilom izvan smještaja, isključujući svu štetu nastalu zbog korišćenja ili upravljanja automobilom ili plovilom ili vozilom izvan objekta, dok se takav automobil ili plovilo ili vozilo koristi izvan objekta kao smještaj.
  • Troškovi za nesreće koje se mogu pripisati ili odgovornost koja proizlazi iz građevinskih radova na iznajmljenom smještaju ili za koje je domaćin bio zadužen za upravljanje, kao što su obnova, proširenje ili rušenje, isključujući slučajeve u kojima je domaćin izvođač radova u okviru sopstvene poslovne djelatnosti.
  • Troškovi nesreća ili odgovornost koji proizlaze iz uništenja smještaja koji je iznajmljen ili za čije je upravljanje domaćin zadužen, uzrokovani zemljotresima, erupcijama, poplavama, cunamijima ili sličnim prirodnim pojavama, osim u slučajevima kada je šteta uzrokovana požarom.
  • itd.

 • Rat, upotreba sile od strane druge zemlje, revolucija, rušenje vlade, građanski rat, oružana pobuna ili drugi slični incidenti ili neredi.
 • Šteta uzrokovana zračenjem, eksplozijom ili drugom štetom usljed nuklearne reakcije ili raspada atomskih jezgara materijala nuklearnog goriva ili materijala nuklearnog izvora, radioaktivnog elementa, radioizotopa ili materijala kontaminiranog takvim materijalom, ili nesreća koja se može tome pripisati, isključujući nuklearne reakcije ili nuklearno raspadanje atomskih jezgara radioizotopa za medicinsku, naučnu ili industrijsku upotrebu.
 • Šteta uzrokovana namjernim neprimjerenim ponašanjem domaćina.
 • Troškovi ili odgovornost prema rođacima koji žive s domaćinima, osim u slučajevima kada domaćin snosi odgovornost ili troškove za potrebna plaćanja takvim rođacima za štetu na smještaju koji je domaćin iznajmio ili za čije je upravljanje zadužen.
 • Troškovi ili odgovornost koji proizilaze iz fizičkog invaliditeta koji su nastali zaposlenima domaćina dok su radili za njih.
 • U slučajevima kada postoji poseban sporazum o naknadi štete između domaćina i druge osobe, odgovornost se utvrđuje takvim sporazumom.
 • Troškovi za nesreće ili odgovornost uzrokovane otpadnim vodama ili emisijama.
 • Troškovi za nesreće ili odgovornost koji proizilaze iz profesionalnog rada advokata, registrovanih stranih advokata, ovlašćenih javnih računovođa, poreskih računovođa, arhitekata, projektanata, istraživača zemljišta i stanovanja, sudskih pisara, administrativnih pisara, veterinara ili drugih sličnih lica.
 • Troškovi za nesreće koje se mogu pripisati ili odgovornost koja proizlazi iz posjedovanja, korišćenja ili upravljanja letjelicom, automobilima ili plovilom ili vozilom izvan smještaja, isključujući svu štetu nastalu zbog korišćenja ili upravljanja automobilom ili plovilom ili vozilom izvan objekta, dok se takav automobil ili plovilo ili vozilo koristi izvan objekta kao smještaj.
 • Troškovi za nesreće koje se mogu pripisati ili odgovornost koja proizlazi iz građevinskih radova na iznajmljenom smještaju ili za koje je domaćin bio zadužen za upravljanje, kao što su obnova, proširenje ili rušenje, isključujući slučajeve u kojima je domaćin izvođač radova u okviru sopstvene poslovne djelatnosti.
 • Troškovi nesreća ili odgovornost koji proizlaze iz uništenja smještaja koji je iznajmljen ili za čije je upravljanje domaćin zadužen, uzrokovani zemljotresima, erupcijama, poplavama, cunamijima ili sličnim prirodnim pojavama, osim u slučajevima kada je šteta uzrokovana požarom.
 • itd.
 • Zahtjevi za odštetu

  Zahtjevi za odštetu

  Obavještenje o nezgodi


  Ako domaćin primijeti povredu ili oštećenje imovine od strane gosta ili treće strane, domaćin bi o tome trebao odmah obavijestiti Airbnb, jer je moguće da bi se moglo iskoristiti osiguranje. Isto tako, ako domaćin sazna za štetu na objektu koji domaćin posjeduje, trebalo bi da obavijesti Airbnb kada on i njegov gost ne budu u mogućnosti da postignu dogovor o rješavanju slučaja u roku od 72 sata od prvog stupanja u kontakt s gostom jer bi se moglo primijeniti osiguranje.

  Zahtjev za dostavu polise osiguranja


  Ovaj pregled Osiguranja domaćina u Japanu ne sadrži sve uslove, odredbe, ograničenja i isključenja sadržana u polisi osiguranja. Ako želite da zatražite kopiju polise osiguranja, obratite se kompaniji Aon Japan Ltd. i navedite podatke svog naloga na Airbnb-u.

  Osiguravajuće društvo koje preuzima odgovornost


  Sompo Japan Insurance Inc.