AirCover
AirCover
AirCover
AirCover
AirCover
AirCover

Sveobuhvatna zaštita. Besplatno za svakog domaćina. Samo na Airbnb-u.

Osiguranje od odgovornosti u iznosu od 1.000.000 USD

Zaštićeni ste čak i u rijetkim slučajevima kada se gost povrijedi.

Zaštita u slučaju oštećenja u iznosu od 1.000.000 USD

Pokrivamo štetu koju gosti nanesu vašem prostoru i stvarima, uključujući dragocjenosti.

Zaštita od oštećenja koja prouzrokuju kućni ljubimci

Ne brinite: šteta koju prouzrokuju četvoronožni gosti je pokrivena.

Zaštita u slučaju detaljnog postupka čišćenja

Nadoknađujemo vam nepredviđene troškove čišćenja.

Zaštita od gubitka prihoda

Airbnb nadoknađuje izgubljeni prihod samo ako otkažete potvrđene rezervacije usljed štete.

Rok za podnošenje zahtjeva od 14 dana

Imate 14 dana da prijavite štetu, čak i ako imate uzastopne rezervacije.

Brže isplate nadoknada

Domaćini brže dobijaju nadoknadu u slučaju štete koju su prouzrokovali gosti (u prosjeku 9 dana).

Super domaćini mogu brže da prate status zahtjeva

Super domaćini imaju pristup posebnoj liniji podrške sa prioritetnim raspoređivanjem.

AirCover vam poklanja isključivo Airbnb

AirbnbKonkurenti
Osiguranje od odgovornosti u iznosu od 1.000.000 USD
Zaštita u slučaju oštećenja u iznosu od 1.000.000 USD
Zaštita od oštećenja koja prouzrokuju kućni ljubimci
Zaštita u slučaju detaljnog postupka čišćenja
Zaštita od gubitka prihoda
Rok za podnošenje zahtjeva od 14 dana
Brže isplate nadoknada
Super domaćini mogu brže da prate status zahtjeva
Pogodnosti AirCover-a u poređenju sa onima koje besplatno nude naši glavni konkurenti.
Uvijek je uključena i uvijek besplatna, kad god ugošćavate.

Odgovori na vaša pitanja

Ne možete da nađete ono što tražite? Posjetite naš Centar za pomoć.
Više informacija o programu AirCover, odredbama i uslovima i svemu što program nudi možete pronaći .

Isprobajte ugošćavanje na Airbnb-u

Pridružite nam se. U svakom trenutku imate našu podršku.