FINANSIJE

Kako da zaradite na Airbnb-u

Airbnb nudi jednostavan sistem plaćanja, niske naknade i slobodan izbor cijene.

Airbnb nudi jednostavan sistem plaćanja, niske naknade i slobodan izbor cijene.

Recite nam nešto više o svom smještaju

Lako i jednostavno plaćanje

Novac vam se isplaćuje na način na koji želite – putem Paypal-a, direktnom uplatom ili na neki drugi način, u zavisnosti od vaše lokacije.

Novac vam se isplaćuje na način na koji želite – putem Paypal-a, direktnom uplatom ili na neki drugi način, u zavisnosti od vaše lokacije.

Ponudite svoj prostor besplatno

Možete da oglašavate svoj dom milionima putnika bez dodatnih uslova – bez naknade za registraciju i članarine.

Primite rezervaciju

Airbnb vrši naplatu od svakog gosta prije dolaska kako bismo bili sigurni da će vam uvijek biti plaćeno na vrijeme kada ugošćavate. Nikada ne morate da dolazite u direktan dodir sa novcem.

Primajte isplate nakon prijave

Airbnb obično vrši isplatu oko 24 sata nakon zakazane prijave gosta u smještaj kako bismo bili sigurni da je prijava glatko prošla.

Koliko se naše naknade razlikuju?
Airbnb
Homeaway
Booking.com
Naknada za usluge za domaćine doživljaja (po rezervaciji)
3-5%
5%
15-20%
Besplatna objava svih smještaja
Bez naknada za obradu kreditnih kartica
Uključeno je osiguranje objekta od štete u iznosu do 1 milion USD
Posljednji put ažurirano u junu 2018. godine
Možemo ušteđeti nešto novca za penziju i za troškove školarine za naše dvoje djece.
Možemo ušteđeti nešto novca za penziju i za troškove školarine za naše dvoje djece.

JB i Ramona ugošćavaju u Bostonu kako bi mogli da uštede još novca za penzionerske dane.

JB i Ramona ugošćavaju u Bostonu kako bi mogli da uštede još novca za penzionerske dane.

Saznajte kako oni ugošćavaju
Možemo ušteđeti nešto novca za penziju i za troškove školarine za naše dvoje djece.
Možemo ušteđeti nešto novca za penziju i za troškove školarine za naše dvoje djece.

JB i Ramona ugošćavaju u Bostonu kako bi mogli da uštede još novca za penzionerske dane.

JB i Ramona ugošćavaju u Bostonu kako bi mogli da uštede još novca za penzionerske dane.

Saznajte kako oni ugošćavaju

Odlična cijena, svake noći

Pouzdani savjeti o cijenama

Uvijek određujete sami koliko želite da naplatite. Ako vam je potrebna pomoć, imamo alate koji će vaše cijene prilagoditi potražnji, što obezbjeđuje odličnu cijenu za svako noćenje.

Pouzdani savjeti o cijenama

Uvijek određujete sami koliko želite da naplatite. Ako vam je potrebna pomoć, imamo alate koji će vaše cijene prilagoditi potražnji, što obezbjeđuje odličnu cijenu za svako noćenje.

Dodatni novac za usluge

Unaprijed možete zatražiti dodatne naknade, poput onih za dodatne goste ili čišćenje. Ako želite da pružite druge usluge, kao što su iznajmljivanje opreme ili obilasci, gosti vam mogu platiti putem aplikacije nakon rezervacije.

Prilagođeno vašim potrebama

Možete da odredite posebne cijene za različita doba godine, vikende i sva druga noćenja za koja želite da odredite koliko naplaćujete. Možete da ponudite i sedmične i mjesečne popuste za ljude koji žele da borave duže.

Odgovori na vaša pitanja

Koliko košta objavljivanje smještaja?

Registracija i objavljivanje smještaja na Airbnb-u u potpunosti su besplatni. Kada prihvatite rezervaciju, naplatićemo vam Airbnb naknadu za usluge za domaćine koja obično iznosi 3% a kojom pokrivamo troškove poslovanja.

Kako da izračunam koliko ću novca dobiti?

Isplata koju ćete dobiti je vaša cijena noćenja umanjena za naknadu za usluge za domaćine doživljaja, koja obično iznosi 3%. Pored cijene vašeg smještaja, gosti Airbnb-u plaćaju naknadu za usluge, pa je ukupan iznos koji gosti vide veći od iznosa koji će vama biti isplaćen. Evo nekih stvari koje mogu da utiču na vašu isplatu: na rezervaciju je možda primijenjen sedmični ili mjesečni popust Na rezervaciju su možda primijenjene cijene za vikend ili prilagođene cijene U nekim slučajevima, pored Airbnb naknade za usluge, možda ćemo vam naplatiti i porez na dodatu vrijednost (PDV)

Kako Airbnb može da mi pomogne pri određivanju cijena?

Airbnb-ov alat pametne cijene omogućava vam da cijene postavite tako da se automatski povećavaju ili smanjuju u skladu s potražnjom za smještajem poput vašeg.

Za cijenu ste uvijek vi odgovorni, što znači da funkcijom pametnih cijena možete da upravljate na osnovu drugih postavki cijena koje sami odredite, a cijene noćenja možete da mijenjate u svakom trenutku.

Pametne cijene se zasnivaju na vrsti i lokaciji vašeg smještaja, dobu godine, potražnji i drugim faktorima (poput događaja koji se održavaju u blizini).

Kada mogu da očekujem isplatu?

Airbnb vam novac u pravilu isplaćuje oko 24 sata nakon planiranog dolaska gosta. Vrijeme koje je potrebno da novac stigne na vaš račun zavisi od načina isplate koji izaberete. Ako gost boravi 28 ili više noćenja, Airbnb obično vrši isplatu za prvi mjesec oko 24 sata nakon planiranog dolaska gosta. Dodatne isplate za tu rezervaciju vrše se na mjesečnom nivou. Ako ste novi domaćin, novac vam može biti isplaćen 30 dana nakon potvrde prve rezervacije. Ako do prve rezervacije ima više od 30 dana, isplatu ćemo izvršiti 24 sata nakon planiranog dolaska gosta. Ovo pravilo se primjenjuje na sve isplate koje su planirane tokom tih 30 dana.

Kako da odredim cijenu smještaja?

Sami određujete cijenu smještaja. Da biste lakše donijeli odluku, možete da potražite slične smještaje u svom gradu ili dijelu grada i da tako dobijete predstavu o cijenama na tržištu.

Dodatne naknade • Naknada za čišćenje: Naknadu za čišćenje možete da uračunate u cijenu noćenja ili da je dodate kao zasebnu stavku u postavkama cijena. • Ostale naknade: Ako želite da gostima naplatite još neku naknadu (npr. za kasnu prijavu ili za dovođenje kućnih ljubimaca), morate da ih obavijestite o potencijalnim troškovima unaprijed, prije nego što izvrše rezervaciju, a zatim da zatražite putem našeg Centra za posredovanje da se plaćanje dodatnih naknada izvrši na bezbjedan način.

Koje poreze plaćaju domaćini?

Provjerite sa lokalnim vlastima da li ste obavezni da gostima naplatite poreze. Ako utvrdite da morate da im naplatite porez, obično možete da ga dodate u sklopu posebne ponude prilikom rezervacije ili da zamolite goste da ga lično plate. U svakom slučaju, važno je da gosti prije rezervacije budu obaviješteni o tačnom iznosu poreza. Ako odlučite da taj porez naplatite uz vašu standardnu cijenu smještaja, onda to treba da uradite tek poslije dolaska gosta. Mi nijesmo u mogućnosti da vam pomognemo niti da obezbijedimo njegovu naplatu. Na nekim lokacijama, Airbnb domaćinima nudi uslugu naplate i uplate boravišne takse. Na tim lokacijama domaćini ne smiju sami da naplaćuju boravišnu taksu. Na nekim lokacijama se možda naplaćuje i porez na dodatu vrijednost (PDV). Više informacija o PDV-u

Spremni da zaradite?

Spremni da zaradite?