Domaćini su ono
po čemu je Airbnb
prepoznatljiv

Ugošćavanje u studio apartmanu mi je promijenilo život i obogatilo ga iskustvima i ljudima koje ću pamtiti.
Domaćin u Milanu
Ugošćavanje u mom domu mi je omogućilo da postanem preduzetnik i steknem finansijsku slobodu.
Ugošćavajte u Atlanti
Organizovanje doživljaja o pripremi tjestenine omogućava nam da očuvamo svoju kulturu.
Domaćin u Palombara Sabini
Airbnb mi omogućuje da radim za sebe i vodim brigu o gostima u našem domu, a to je upravo ono u čemu uživam.
Domaćin u Čijang Maju
Ugošćavanje u beduinskom šatoru omogućilo mi je da upoznam ljude iz cijelog svijeta.
Domaćin u Vadi Rumu
Volim da ugošćavam u svojoj eko kući kako bi ljudi mogli da se povežu s prirodom i svojim najmilijima.
Domaćin u Paratiju
Imate li pitanja o ugošćavanju?
Pitajte Super domaćina.

AirCover

Sveobuhvatna zaštita. Besplatno za domaćine. Samo na Airbnb-u.

Sveobuhvatna zaštita.
Besplatno za domaćine.
Samo na Airbnb-u.

Istražite AirCover

Isprobajte ugošćavanje na
Airbnb-u

Pridružite nam se. U svakom trenutku
imate našu podršku.