AirCover

Najopsežnija zaštita putovanja.
Uvijek je uključena i uvijek besplatna.
Samo na Airbnb-u.

AirCover

Najopsežnija zaštita putovanja.
Uvijek je uključena i uvijek besplatna.
Samo na Airbnb-u.

AirCover pruža zaštitu u četiri oblasti svakom gostu prilikom svakog boravka

Garancija zaštite rezervacije

U slučaju da domaćin mora da otkaže rezervaciju u roku od 30 dana nakon prijave, pronaći ćemo vam sličan ili bolji smještaj ili ćemo vam vratiti novac.

Garancija prijave

Ako ne možete da uđete u smještaj, a domaćin ne može da riješi problem, pronaći ćemo vam sličan ili bolji smještaj u kojem ćete moći da boravite onoliko koliko ste prvobitno planirali ili ćemo vam vratiti novac.

Garancija tačnosti

Ako u bilo kom trenutku tokom boravka u smještaju shvatite da smještaj ne odgovara objavi, na primjer, frižider prestane da radi i domaćin ne može brzo da ga popravi ili je broj spavaćih soba manji nego što je navedeno, imate tri dana da nam to prijavite, a mi ćemo vam pronaći sličan ili bolji smještaj ili ćete dobiti povraćaj novca.

Danonoćna linija za bezbjednost

Ako se ikada budete osjećali ugroženo, imaćete prioritetan pristup posebno obučenim agentima za bezbjednost, danju i noću.
Detaljnije informacije o tome kako je vaša rezervacija zaštićena u okviru AirCover-a i svim izuzećima.

AirCover vam poklanja isključivo Airbnb

AirbnbKonkurenti
Garancija zaštite rezervacije
Garancija prijave
Garancija tačnosti
Danonoćna linija za bezbjednost
Pogodnosti AirCover-a u poređenju sa sveobuhvatnom zaštitom koju besplatno nude naši glavni konkurenti, od marta 2022.

Rezervacije uvijek uključuju AirCover

Odgovori na vaša pitanja

Ne možete da nađete ono što tražite? Posjetite naš Centar za pomoć

Tu je i AirCover za domaćine

Želite da budete domaćin? Uz AirCover za domaćine možete da počnete uz osjećaj sigurnosti.
Saznajte više o ugošćavanju